Algemene Voorwaarden 

Versie 2.0, juni 2021

Conversation24 biedt twee webapplicaties (CoBrowser en Conversation24-Base) aan waarmee het mogelijk is om te chatten met bezoekers van uw website of bezoekers hulp op afstand te bieden via de webbrowser en andere digitale kanalen ondersteund door Conversation24.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Conversation24 verrichte dienstverlening. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de dienstverlening. Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door.

 

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.2. Account: het persoonlijk account van Opdrachtgever dan wel Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.

1.3. Bezoeker: de bezoeker van een Klantsite.

1.4. CoBrowser: de dienst die Conversation24 op grond van de Overeenkomst levert, waaronder wordt verstaan de SaaS oplossing voor organisaties zodat zij binnen een veilige online omgeving kunnen chatten met Bezoekers van de Klantsite of Bezoekers hulp op afstand kunnen bieden.

1.5. Conversation24: Handelsnaam van Knowler B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78317568.

1.6. Diensten: de diensten CoBrowser en Conversation24-Base tezamen.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.8. Conversation24-Base: de dienst die Conversation24 op grond van de Overeenkomst levert, waaronder wordt verstaan de plug and play chatsoftware waarmee organisaties kunnen chatten met de Bezoekers van de Klantsite.

1.9. Offerte: een schriftelijk aanbod van Conversation24.

1.10. Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Conversation24 teneinde de Diensten te kunnen gebruiken.

1.11. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Conversation24 en Opdrachtgever waarbij Conversation24 Opdrachtgever en Eindgebruiker(s) in staat stelt gebruik te maken van de Diensten en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.12. Eindgebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die de door Conversation24 ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten gebruikt.

1.13. Partij(en): Conversation24 en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.14. Klantsite: de websites waarop de Diensten worden aangeboden, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, dan wel Offerte.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van Conversation24, het gebruik van de Diensten en de uitvoering van Overeenkomsten.

2.2. Eventuele door Opdrachtgever aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Conversation24 daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst voor CoBrowser komt tot stand door de (digitale) ondertekening van de Offerte of een ander aanbod door Opdrachtgever.

3.2. Artikel 227n en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

3.3. De Overeenkomst voor Conversation24-Base komt tot stand door de ondertekening van de Offerte of een ander aanbod van Opdrachtgever of zodra Opdrachtgever een Account heeft aangemaakt op de website www.dev.conversation24.com en daarbij het online bestelproces (inclusief het kiezen van een betaalmethode) volledig heeft doorlopen en de bestelling is bevestigd per e-mail door Conversation24.

3.4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt dat Conversation24 werkzaamheden verricht of Diensten levert die binnen de omschrijving vallen, of die indruk wekt, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd.

3.5. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Conversation24 zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.6. Opdrachtgever zal aan Conversation24 alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan Conversation24 alle gegevens en faciliteiten, waarvan Conversation24 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie en configuratie van de Diensten, tijdig aan Conversation24 beschikbaar stellen.

Artikel 4. Account

4.1. Om gebruik te kunnen maken van CoBrowser, heeft Opdrachtgever een Account nodig. Conversation24 zal aan Opdrachtgever logingegevens voor een administratoraccount ter beschikking stellen, waarmee Opdrachtgever zelf Accounts voor Eindgebruikers kan aanmaken. Hierbij kan Conversation24 een limiet stellen aan het aantal Eindgebruikers dat van CoBrowser gebruik mag maken.

4.2. Om gebruik te kunnen maken van Conversation24-Base, maakt Opdrachtgever zelf een Account aan door zich te registreren op de website www.dev.conversation24.com. Het Account is toegankelijk door het invoeren van een zelfgekozen gebruikersnaam en een wachtwoord.

4.3. Een Account en de login gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Opdrachtgever of Eindgebruikers moeten de logingegevens geheimhouden.

4.4. Conversation24 mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Opdrachtgever na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt. Opdrachtgever is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

4.5. In geval van een vermoeden van misbruik van de Dienst, dient Opdrachtgever Conversation24 onverwijld op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever de (login)gegevens te wijzigen.

4.6. Communicatie over bestaande, via het Account gewijzigde of nieuw gesloten Overeenkomsten, wordt verstuurd naar het aan het Account gekoppelde e-mailadres. Opdrachtgever verklaart dat het bij Conversation24 opgegeven e-mailadres geschikt is voor deze communicatie en uitsluitend onder controle van Opdrachtgever staat. Opdrachtgever is verplicht om een eventuele verandering van e-mailadres of andere relevante gegevens (zoals naam, adres of rekeningnummer) direct door te geven via het Account.

Artikel 5. Duur en beëindiging

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat deze wordt aangegaan voor de duur van 12 kalendermaanden en dat deze wordt verlengd met eenzelfde duur.

5.2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tegen het einde van de in het vorige lid genoemde periode, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

5.3. Conversation24 mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever failliet is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

5.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Conversation24, dan is Conversation24 gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

5.5. In geval van ontbinding of beëindiging/opzegging zal het gebruiksrecht van Opdrachtgever, zoals bepaald in artikel 15 lid 1, komen te vervallen (zie tevens artikel 15 lid 3).

Artikel 6. Gebruiksregels

6.1. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden dan wel de wet.

6.2. Opdrachtgever bepaalt volledig zelf voor welke Klantsites de Dienst wordt ingezet. Conversation24 heeft geen kennis van de inhoud van deze Klantsites en de communicatie, die via de Dienst plaatsvindt. Mocht er communicatie via de Diensten plaatsvinden welke onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Opdrachtgever daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Conversation24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Diensten uitgewisselde informatie dan wel gevoerde communicatie. Opdrachtgever vrijwaart Conversation24 voor aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

6.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere Opdrachtgevers te laten werken onder één Account, tenzij het reseller/contactcenters betreft (zie ook artikel 16).

6.4. Indien naar het oordeel van Conversation24 door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Conversation24 of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waaronder performance problemen ontstaan), is Conversation24 gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Conversation24 mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

6.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft Conversation24 het recht de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

7.1. De Diensten kunnen in de vorm van verschillende pakketten door Opdrachtgever worden afgenomen. Bij het overschrijden van de pakket specificaties (bijvoorbeeld het aantal Accounts) zal Conversation24 Opdrachtgever upgraden naar een hoger pakket van de Dienst. Conversation24 zal zich inspannen om Opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte te stellen.

7.2. Bij het overschrijden van de pakketspecificaties, heeft Conversation24 het recht om achteraf en aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Conversation24.

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud

8.1. Conversation24 zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

8.2. Conversation24 heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Conversation24 heeft het recht om bepaalde updates of upgrades niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Diensten niet ten goede komt.Conversation24 is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

8.3. Conversation24 behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van Conversation24. Deze buitengebruikstelling tracht Conversation24 zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Opdrachtgever en Eindgebruikers optreedt.

8.4. Conversation24 zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever.

Artikel 9. Back-up en Beveiliging

9.1. Als veiligheidsmaatregel wordt iedere dag een back-up gemaakt van de gegevens welke zich op het Account bevinden. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door Conversation24 bepaald. Het maken van de back-up is een service van Conversation24 en geeft geen garantie.

9.2. Conversation24 maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie. Dit kan Conversation24 alleen garanderen indien Opdrachtgever tevens gebruikmaakt van SSL-certificaten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens op de Klantsite.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Indien via de Diensten persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) van toepassing op zowel Opdrachtgever als Conversation24. Partijen maken in een voorkomend geval afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Helpdesk

11.1. Conversation24 zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever en Eindgebruikers met betrekking tot vragen over de Dienst. Opdrachtgever en Eindgebruikers kunnen naast de hieronder beschreven ondersteuning het help center raadplegen waar informatie over het gebruik van de Diensten beschikbaar is.

11.2. De ondersteuning zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel wordt voor CoBrowser aangeboden via een helpdesk die tijdens kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is. Actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Conversation24. Onder kantooruren wordt verstaan van 9.00 – 17.00 (CET / CEST) uur op werkdagen en onder werkdagen wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de erkende Nederlandse feestdagen en de feestdagen die door Conversation24 naar eigen opgave worden aangehouden.

11.3. De ondersteuning zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel wordt voor Conversation24-Base aangeboden via een chatfunctie op www.dev.conversation24.com bereikbaar op doordeweekse dagen van 07:00 – 23:00 (CET / CEST) uur en in het weekend van 09:00 – 23:00 (CET / CEST) uur, uitgezonderd de erkende Nederlandse feestdagen en de feestdagen die door Conversation24 naar eigen opgave worden aangehouden. Daarnaast is het mogelijk een mail te sturen naar support@dev.conversation24.com.

11.4. Opdrachtgever streeft ernaar om de helpdesk verzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 12. Prijzen en betaling

12.1. Alle tarieven op de Website, Offertes, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.2. Voor het gebruik van de Diensten is een vergoeding verschuldigd, zoals nader aangegeven op de Offerte of op de website. Conversation24 zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om elektronisch te factureren.

12.3. Alle facturen dienen door Opdrachtgever vooruit te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

12.4. Conversation24 kan verlangen dat de Diensten vooraf middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Conversation24 hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen, dient Opdrachtgever de door Conversation24 gefactureerde bedragen voor het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen. Indien de betaling 14 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever nog niet is voldaan, dan heeft Conversation24 de bevoegdheid om het Account van Opdrachtgever te blokkeren.

12.5. Het is Conversation24 toegestaan de prijzen jaarlijks met een percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

12.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.8. In bovenstaande gevallen heeft Conversation24 voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Conversation24 is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Opdrachtgever of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

13.2. De aansprakelijkheid van Conversation24 jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en onrechtmatige daad), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde vergoedingen, met een maximum van € 2000,- (tweeduizend euro) exclusief 21% BTW.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Conversation24 voor alle aanspraken van derden (waaronder Bezoekers) uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.

13.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Conversation24.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Conversation24 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien een omstandigheid waar Conversation24 geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

14.2. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van, of niet leveren door, leveranciers van wie Conversation24 in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 14b. Producten en diensten van externe leveranciers

14b.1. Het (correct) werken van aan CoBrowser of Conversation24-Base gekoppelde software van derden, evenals de kosten die hiervoor worden gerekend, is afhankelijk van externe softwareleveranciers. Deze aanbieders kunnen eenzijdig besluiten de koppeling niet langer te ondersteunen, hun koppeling te wijzigen en/of hun prijzen aan te passen. In het geval van technische wijzigingen kan Conversation24 de werking niet garanderen. In het geval van prijswijzigingen zullen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever. Conversation24 is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit koppelingen die niet meer goed werken of eenzijdig zijn gewijzigd, geannuleerd of opgeschort door een externe softwareleverancier of serviceprovider. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of enige vergoeding.

14b.2. In het geval van eenzijdige prijswijzigingen of wijzigingen in de overige voorwaarden van dienstverlening ten nadele van Opdrachtgever heeft deze het recht de overeenkomst voor de betreffende dienst te beëindigen op het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Conversation24 brengt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk voor ingaan van de wijzigingen op de hoogte, voor zover de externe leverancier dit niet al zelf heeft gedaan.

14b.3. Conversation24 is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor overeenkomsten die Opdrachtgever direct aangaat met derden, waaronder softwareleveranciers en serviceproviders, ook wanneer de overeenkomst deel uitmaakt van een door Conversation24 gedaan aanbod.

Artikel 15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur (de Diensten), alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Conversation24 of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is voor de duur van de Overeenkomst, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

15.2. Data die Opdrachtgever opslaat of verwerkt via de Diensten is en blijft eigendom van Opdrachtgever (of diens Eindgebruikers). Conversation24 heeft een beperkt gebruiksrecht om de data in te zetten voor de levering van de Diensten, inclusief de toekomstige aspecten daarvan.

15.3. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar Conversation24, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Opdrachtgever Conversation24 een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Voorgaande geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

15.4. Voor diensten van Conversation24 door Opdrachtgever aan haar klanten geleverd, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

15.5. Opdrachtgever handelt bij het Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Conversation24 overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Conversation24 is.

15.6. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod aan haar klanten, binnen de bij de Offerte aangegeven grenzen van Conversation24.

15.7. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Conversation24 Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Diensten. Conversation24 kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

15.8. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Conversation24.

15.9. Conversation24 zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Conversation24 een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact.

15.10. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Conversation24 te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Conversation24 voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van Diensten van Conversation24.

15.11. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Conversation24 dan wel die van haar Conversation24.

15.12. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Conversation24 het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van deze Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze bepalingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en zo lang als de bekendmakende Partij het recht heeft om een beroep te doen op de vertrouwelijke aard van de informatie.

16.2. Beide Partijen betrachten dezelfde mate van zorgvuldigheid bij de bescherming van vertrouwelijke Informatie als de bekendmakende Partij gebruikt voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke Informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

16.3. Lid 1 is niet van toepassing op informatie die: algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met deze Overeenkomst, al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de bekendmakende Partij aan haar bekend werd gemaakt, op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de bekendmakende Partij, die niet gehouden is om die informatie geheim te houden of door de ontvangende Partij zelfstandig is gecreëerd.

16.4. Indien een ontvangende Partij wettelijk verplicht wordt om vertrouwelijke informatie die krachtens de overeenkomst wordt verstrekt bekend te maken, zal deze ontvangende Partij de bekendmakende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat deze bekendmakende Partij om conservatoir beslag of een ander passend rechtsmiddel kan verzoeken en/of afstand kan doen van de naleving van de geheimhoudingsbepalingen van de Overeenkomst. Alle vertrouwelijke informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt verstrekt, blijft het exclusieve eigendom van de bekendmakende Partij.

16.5. Conversation24 zal gegevens die via het Account is opgeslagen en/of verspreid niet onderzoeken, tenzij dat noodzakelijk is voor een behoorlijke verlening van de Diensten.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1. Conversation24 behoudt zich het recht voor deze AV of de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief of via website op het moment dat de wijziging intreedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Verandering in management, eigendom of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

18.4. Opdrachtgever verleent Conversation24 toestemming om Opdrachtgever als referentie te gebruiken.

18.5. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die vermeld staan op de contactpagina van onze website www.dev.conversation24.com.

 

Addendum bij Algemene Voorwaarden: aanvullende productvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden specifiek voor het hierbij benoemde product. Waar enige bepaling in de Algemene Voorwaarden mocht afwijken van deze productvoorwaarden, prevaleert de specifiek voor het product geldende voorwaarde.

Conversation24 Inbox

Met de Conversation24 Inbox software heeft u de beschikking over Webchat en de mogelijkheid andere contactkanalen te koppelen. Voor elke gebruiker die u gelijktijdig toegang wilt geven tot de chatfunctionaliteit neemt u een licentie af. De overeenkomst heeft een looptijd voor onbepaalde tijd, welke per gebruiker maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van één kalendermaand, steeds per eerste van de maand (tenzij anders overeengekomen). Deze opzegmogelijkheid geldt voor beide partijen zonder dat een reden hoeft te worden gegeven. De kosten voor de software worden tegen vooruitbetaling per maand per gebruiker in rekening gebracht, gerekend vanaf het eerste gebruik van de eerste licentie, tenzij anders is overeengekomen.

WhatsApp Business API

Om WhatsApp Zakelijk als extra contactkanaal te gebruiken, gebruik je je eigen telefoonnummer om WhatsApp-berichten te ontvangen en te beantwoorden. WhatsApp is overgestapt van een op meldingen gebaseerd prijsmodel naar een op gesprekken gebaseerd prijsmodel. Bedrijven betalen per gesprek, inclusief alle berichten die in een 24-uurs sessie worden afgeleverd.

WhatsApp Business API-gesprekken vallen in twee categorieën die verschillend geprijsd zijn:

Door gebruiker geïnitieerd: een gesprek dat wordt gestart als reactie op een gebruikersbericht. Wanneer een bedrijf een gebruiker binnen de 24-uur beantwoordt, wordt dat bericht gekoppeld aan een door de gebruiker geïnitieerd gesprek. Bedrijven kunnen binnen dit 24-uurs venster gratis berichten verzenden.

Door het bedrijf geïnitieerd: een gesprek dat wordt gestart vanuit een bedrijf dat een gebruiker een bericht stuurt buiten de 24-uur. Voor berichten die een door het bedrijf geïnitieerd gesprek starten, is een berichtsjabloon vereist.

Alle gesprekken worden gemeten in vaste 24-uurs sessies. Een gesprek begint wanneer het eerste zakelijke bericht in een gesprek wordt afgeleverd, ofwel geïnitieerd door het bedrijf of in antwoord op een gebruikersbericht. Bedrijven en gebruikers kunnen binnen een sessie van 24 uur een onbeperkt aantal berichten uitwisselen, inclusief sjabloonberichten, zonder extra kosten. Elke 24-uurs sessie resulteert in een enkele afrekening.

De kosten voor gesprekken zijn gebaseerd op de landcode van de gebruiker. Een gebruiker wordt hier gedefinieerd als de klant waarmee uw bedrijf communiceert. Tarieven voor door bedrijven geïnitieerde en door gebruikers geïnitieerde gesprekken verschillen per land of regio.

De eerste 1.000 gesprekken per maand zijn gratis. Op deze manier kan uw bedrijf ervaringen opbouwen waar uw klanten dol op zullen zijn voordat ze moeten betalen. Elk WhatsApp Business-account (WABA) ontvangt 1.000 gratis gesprekken per maand. Deze gesprekken kunnen zowel door de gebruiker als door het bedrijf worden geïnitieerd. Zelfs als een WABA meerdere nummers heeft, is de drempel voor gratis niveaus nog steeds 1000.

Deze overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand, maar vervalt automatisch wanneer partijen geen overeenkomst meer hebben voor het gebruik van de Conversation24 Inbox software. Ieder aanbod voor WhatsApp Business is tot stand gekomen op basis van de voorwaarden van WhatsApp op het moment van het aanbod. Wanneer WhatsApp of de betreffende dienstverlener haar voorwaarden wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de kosten en beschikbaarheid van WhatsApp Business. Eventuele kosten worden doorberekend. In dergelijke gevallen wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Om overmatig gebruik van gegevensopslag te voorkomen, kunnen externe providers extra kosten in rekening brengen wanneer de gegevensopslag de hoeveelheid overschrijdt die in de licentie is inbegrepen.